За нас

Това е трето ревматологично дружество в България. 

Учредители на дружеството са шефовете на основните биологични комисии, настоящите експерти към НЗОК, както и лекарите, занимаващи се с практическа имунология, проследяване на колагенозите, имунологичните проблеми при лечението с биологични средства и мекотъканния ревматизъм. 

Дейността допълва тази на другите две дружества.

 

Представяме топиците на интерес на дружеството:

 

I.                 Системни заболявания на съединителната тъкан

 

1.     Системен лупус еритематозус (СЛЕ)

1.1.         Когнитивни нарушения при болни със СЛЕ

1.2.         Приложение на Belimumab (Benlysta) и интравенозни  

     имуноглобулини при болни със СЛЕ и отчитане   

     ефекта от прилаганата терапия

1.3.         Терапия с Rituximab, терапия с мезенхимни и

     хемопоетични стволови клетки при болни със СЛЕ

1.4.         Оценка на лечението с Mycophenolate mofetyl (MMF)

2.     Васкулити

2.1.         ANCA-асоциирани васкулити – терапевтични

     възможности – приложение на пулсова терапия с

     Methylprednisolone и Cyclophosphamide; приложение

     на Rituximab (Mabthera); перорално приложение на

     Cyclophosphamide

2.2.         Диференциална диагноза при хиперсензитивните

     васкулити

2.3.         Образни методи при васкулити на големите съдове

2.4.         Ендотелна дисфункция

2.5.         Нови маркери при ANCA-асоциирани васкулити

3.     Прогресивна системна склероза (ПСС)

3.1.         Антитела и клинични корелации

3.2.         Нови терапевтични възможности

3.3.         Пулмонална хипертония при болни с ПСС

3.4.         Еластография, плетизмография, термография

4.     Миозити

4.1.         Антитела, клинични фенотипове

4.2.         Диференциална диагноза

4.3.         Възможни стъпки за подобряване на диагнозата

4.4.         Генетични изследвания при миопатии

5.     Припокриващи синдроми

5.1.         Клинично протичане на припокриващите синдроми

5.2.         Персонализирано лечение

II.               Нови терапевтични възможности

1.     Приложение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки

2.     Лечение с PRP

3.     Баролечение с Vasotrain при васкулити с некрози...

4.     Микробион (долен и горен) при системни заболявания на съединителната тъкан и възпалително-ставни заболявания

5.     Изотопна и химическа синовиортеза

III.             Нови биологични средства в различни етапи на клинични изпитвания

IV.            Нови диагностични методи при системните заболявания на съединителната тъкна и възпалително-ставните заболявания

1.     Контраст усилена ставна ехография

2.     Еластография

3.     Плетизмография

4.     Барокамера за крайници

5.     Динамична термография

6.     TBS

V.              Обобщение на резултатите от лечението на болни с биологични средства, преминали през трите комисии в страната

1.     Болни с анкилозиращ спондилоартрит (Mab, CEPT, антицитокини, малки молекули)

2.     Болни с ревматоиден артрит (Mab, CEPT, антицитокини, малки молекули)

3.     Болни с псориатичен артрит (Mab, CEPT, антицитокини, малки молекули)

4.     Приложение на Belimumab (Benlysta) при болни със СЛЕ

5.     Приложение на Rituximab (Mabthera) при болни с GPA (грануломатоза с полиангиит)

6.     Лечение с ниски дози антицитокини.