Българска Ревматологична Асоциация

Сдружение с нестопанска цел

НОВИ ДАТИ: Втора конференция на БРА - 17 - 19 март 2022 г., София


Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, датите за Втора конференция на БРА са преместени в периода 17-19 март 2022 г.. Останалите параметри се запазват. С уважение, Организационият комитет

Към новините/ 

----+----+---+----+----+----

 

 

ПРОТОКОЛ от учредително събрание на  Сдружение с нестопанска цел Българска Ревматологична Асоциация/ БРА 

Днес, 15.05.2019г., долуподписаните:

1/ Рашо Колев Рашков от гр. София,
2/ Анастас Згуров Баталов от гр. Пловдив,
3/ Симеон Валентинов Монов от гр. София,
4/ Иван Йорданов Шейтанов от гр. София,
5/ Цветанка Петрова Петранова от гр. София,
6/ Любомир Маринов Маринчев от гр. София,
7/ Десислава Райкова Калинова от гр. Русе,
8/ Доброслав Станимиров Кюркчиев от гр. София,

се събрахме доброволно с цел учредяване на сдружение с нестопанска цел, с наименование “Българска Ревматологична Асоциация“ / БРА /.

Събранието бе открито от  проф. д-р Рашо Колев Рашков. 

По-нататък същият разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното събрание на Сдружението следва да се проведе и ще се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел “Българска Ревматологична Асоциация“ /БРА/
2.  Вземане на решение за определяне на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.
3.  Вземане на решение за приемане на устава на сдружението.
4.  Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел и определяне на съответните  длъжности на членовете му.
5.  Вземане на решение за размера на членските вноски  и разноските по учредяването на сдружението.
6. Други. 

След направените разисквания Учредителното събрание взе следните решения :

По т. 1 от дневния ред :

Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование “Българска Ревматологична Асоциация“ /БРА/, със седалище в град София и адрес на управление: гр. София – 1612, Столична община, район “Красно село”, ул. “Урвич” № 13, Клиника по ревматология.

По т. 2 от дневния ред :

Приема решение за целите на сдружението “Българска Ревматологична Асоциация“, средствата и задачите за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява.

Основни цели на сдружението са:

- Подпомага изработването на Национална програма за диагноза, профилактика и лечение на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
-  Творческо и професионално израстване на членовете на сдружението и защита на техните интереси;
- Изработване на модели за обучение на лекари, рискови групи от населението за развитието на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания, както и на болните от тези заболявания.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са всички средства, незабранени от закона /дарения, членски внос и др. /

Определената дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е дейност в частна полза по смисла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и ще осъществява дейност в областта на общохуманни цели на равноправна и демократична основа, в полза на членовете си, изразяваща се в :

-  Създаване на Интернет страница ;
- Създаване на информационни издания на Сдружението за публикуване на становища, мнения и изследвания, включващи  разработки на медицински въпроси ;
- Публикации в определени от Сдружението или принадлежащи на него печатни издания в областта на ревматологията, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
- Организиране на работни и международни срещи, посветени на обобщаване и изучаване на медицински въпроси свързани с ревматологичната дейност, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
- Организиране курсове, семинари, международни конгреси  и професионални срещи за повишаване квалификацията на специалисти в тази област ;
-  Проучване на международния опит.
-  Осъществяване на взаимодействие и създаване на контакти с държавни органи и институции и др.

Сдружението няма да извършва допълнителна стопанска дейност по чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Основни задачи за постигане на целите :

а/ Провежда професионално-квалификационна и информационна дейност по проблемите на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
б/ Взема участие в решаването на конкретни научни задачи в областта на ревматологията, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
в/ Иницира и участва в разработването на инструкции, указания и други материали по проблемите на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
г/ Участва в разработването на мнения, анализи и експертни предложения по приложението на наши и чужди постижения в областта на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;
д/ Оказва научна и методична помощ по проблемите на  ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания  в здравната система на страната;
е/ Взаимодейства с други научни медицински сдружения и/или самостоятелно организира научни прояви, осъществява международни контакти и членство в международни ревматологични организации;
ж/ Подпомага разработването и реализирането на творческите идеи и инициативи на своите членове във взаимодействие с Висшите медицински институти и Медицински центрове;
з/ Подпомага издаването на специализирана медицинска литература, на информационни материали за лекари, рискови контингенти и болни с ревматични заболявания, колагенози и възпалителни ставни заболявания, както и научно-популярни издания по проблемите на  ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания. Осъществява сътрудничество със средствата за масово осведомяване;
и/ Разработва проекти и внедрява новости в областта на колагенозите /СЗСТ/;
й/ Анализира и промотира работата с биологични средства и нови молекули в областта на възпалителните ставни заболявания;
к/ Изследва и развива работата с клетъчни линии в ревматологията;
л/ Изследва и проучва влиянието на външни фактори върху протичането на колагенозите и артритите /микробиом, епигенетика, инфекции и други.

По т. 3 от дневния ред :

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел “Българска Ревматологична Асоциация“ .

По т. 4 от дневния ред :

Избира Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска Ревматологична Асоциация“ в състав от 8 (осем) члена, които са и членове на сдружението.

На учредителното събрание се взе решение първият изпълняващ длъжността президент /Президент-Презент/ на сдружение с нестопанска цел “Българска Ревматологична Асоциация“ да бъде проф. д-р Рашо Колев Рашков. Като Президент-Елект/Следващ/ беше избран доц. д-р Симеон Валентинов Монов, за втори – проф. д-р Анастас Згуров Баталов. За касиер на сдружението беше избран доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, за секретар – д-р Десислава Райкова Калинова.

Първият Управителен съвет ще се състои от: Президент-Презент, Президент-Елект/Следващ/, Втори президент, Секретар, Касиер и трима членове – изтъкнати специалисти, както следва:

1. Президент-Презент – Рашо Колев Рашков, президент до първия Конгрес;
2. Президент-Елект/Следващ/ – Симеон Валентинов Монов;
3. Втори президент - Анастас Згуров Баталов;
4. Секретар – Десислава Райкова Калинова;
5. Касиер – Любомир Маринов Маринчев;
6. Член – Иван Йорданов Шейтанов;
7. Член – Цветанка Петрова Петранова;
8. Член – Доброслав Станимиров Кюркчиев.

Сдружението с нестопанска цел “Българска Ревматологична Асоциация“ ще се представлява от Президент-Презент - Рашо Колев Рашков и Секретаря – Десислава Райкова Калинова, заедно и поотделно.  

По т. 5 от дневния ред :

Установява разноските по учредяването на “Българска Ревматологична Асоциация“ да се поемат от учредителите по равно, а дължимият годишен членски внос да е в размер на  50,00 лв. /петдесет лева / .

По т. 6 от дневния ред :

Нямаше допълнителни въпроси за разискване.

Решенията бяха взети с пълно единодушие .

С това, поради изчерпване на дневния ред, Учредителното събрание на “Българска Ревматологична Асоциация“ бе закрито.