УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Българска Ревматологична Асоциация / БРА /

 

 

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 15.05.2019 г.

 

 

I.                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Статут

            Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружение с нестопанска цел „Българска Ревматологична Асоциация“ /БРА/ е колективен член на Съюза на Научните и медицински Дружества / СНМД /

            (3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

            (4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

            (5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

            Наименование

            Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “Българска Ревматологична Асоциация”.

            (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, и номера на регистрация по ЕИК трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

            (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

            Седалище и адрес на управление

            Чл. 3.  Седалището и адресът на сдружението са: гр. София – 1612, Столична община, район “Красно село”, ул. “Урвич” № 13, Клиника по ревматология

 

            Срок

            Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

            Определяне на дейността

            Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза по смисла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ и ще осъществява дейност в областта на общохуманни цели на равноправна и демократична основа, в полза на членовете си, изразяваща се в :

-  Създаване на Интернет страница ;

- Създаване на информационни издания на Сдружението за публикуване на становища, мнения и изследвания, включващи  разработки на медицински въпроси ;

- Публикации в определени от Сдружението или принадлежащи на него печатни издания в областта на ревматологията, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

- Организиране на работни и международни срещи, посветени на обобщаване и изучаване на медицински въпроси свързани с ревматологичната дейност, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

- Организиране курсове, семинари, международни конгреси  и професионални срещи за повишаване квалификацията на специалисти в тази област ;

-  Проучване на международния опит.

-  Осъществяване на взаимодействие и създаване на контакти с държавни органи и институции и др.

(2) Сдружението няма да извършва допълнителна стопанска дейност по чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

 

            Основни цели на сдружението

          Чл. 6.  Основни цели на сдружението са:

-        Подпомага изработването на Национална програма за диагноза, профилактика и лечение на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

-        Творческо и професионално израстване на членовете на сдружението и защита на техните интереси;

-        Изработване на модели за обучение на лекари, рискови групи от населението за развитието на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания, както и на болните от тези заболявания.

 

            Средства и основни задачи за постигане на целите на сдружението

            Чл. 7. (1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са всички средства, незабранени от закона /дарения, членски внос и др. /

            (2) Основни задачи за постигане на целите :

 а/ Провежда професионално-квалификационна и информационна дейност по проблемите на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

б/ Взема участие в решаването на конкретни научни задачи в областта на ревматологията, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

в/ Иницира и участва в разработването на инструкции, указания и други материали по проблемите на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

г/ Участва в разработването на мнения, анализи и експертни предложения по приложението на наши и чужди постижения в областта на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания;

д/ Оказва научна и методична помощ по проблемите на  ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания  в здравната система на страната;

е/ Взаимодейства с други научни медицински сдружения и/или самостоятелно организира научни прояви, осъществява международни контакти и членство в международни ревматологични организации;

ж/ Подпомага разработването и реализирането на творческите идеи и инициативи на своите членове във взаимодействие с Висшите медицински институти и Медицински центрове;

з/ Подпомага издаването на специализирана медицинска литература, на информационни материали за лекари, рискови контингенти и болни с ревматични заболявания, колагенози и възпалителни ставни заболявания, както и научно-популярни издания по проблемите на  ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания. Осъществява сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

и/ Разработва проекти и внедрява новости в областта на колагенозите /СЗСТ/;

й/ Анализира и промотира работата с биологични средства и нови молекули в областта на възпалителните ставни заболявания;

к/ Изследва и развива работата с клетъчни линии в ревматологията;

л/ Изследва и проучва влиянието на външни фактори върху протичането на колагенозите и артритите /микробиом, епигенетика, инфекции и други/

 

II.              ЧЛЕНСТВО

 

            Членски права и задължения

            Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

            (2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всеки лекар или друг специалист, който има отношение към ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания и  признава и изпълнява разпоредбите на този Устав.

            Чл. 9.  Всеки член на сдружението има право:

            1.  да участвува в дейността на сдружението;

            2.  да бъде избиран в неговите органи на управление;

            3.  да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

            4.  да бъде информиран за дейността на сдружението;

            5.  да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

            6. да получава съдействие и подкрепа за осъществяване на творческо-професионалните си интереси;

            7. при възможност, да бъде подпомаган за участие в в научни прояви по проблемите на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания.

            Чл. 10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

            1.  да внася годишния си членския внос;

            2.  да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

            3.  да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

            4. да подобрява професионалната си квалификация и да съдейства за популяризиране на новостите в световната медицинска наука в областта на ревматичните заболявания, колагенозите и възпалителните ставни заболявания.

            Чл. 11.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

            Придобиване на членство

            Чл. 12.  Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет и се считат за членове от датата на подаване на молбата. В молбата следва изрично да се посочи, че желаещият познава и приема условията на този Устав.

 

            Прекратяване на членство

            Чл. 13.  (1) Членството се прекратява:

            1.  с едностранно волеизявление - писмена молба до Управителния съвет на сдружението, като членството се прекратява считано от датата на подаването й;

            2.  при неплащане на членския внос за период от една година, без уважителни причини;

            3. по решение на УС при случаи на сериозни нарушения на разпоредбите на този Устав или медицинската етика.

           

III.            ИМУЩЕСТВО

 

            Имущество

            Чл. 14.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

            Източници на средства на сдружението

            Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.  Членският внос е в размер, определен по решение на Общото събрание / Конгреса и се заплаща всеки месец.  Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

            (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

            (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

            (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

            (5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

            Покриване на загуби

            Чл. 16.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 

IV.            УПРАВЛЕНИЕ

 

            Органи на сдружението

            Чл. 17. (1) Органите на сдружението са Общото събрание, наричано за настоящото сдружение Конгрес и Управителният съвет.

            (2) Конгресът на членовете е върховен орган на сдружението. Конгресът се провежда на две години, а при нужда и извънредно, по решение на Управителния съвет на сдружението или по предложение на група членове, подкрепено с 2/3 от членовете на Управителния съвет.

 

            Състав на Конгреса

            Чл. 18.  В Конгреса участват всички членове на сдружението.

            Чл. 19. Конгресът се счита за законен ако присъстват най-малко 2/3 от всички членове. При неявяване на половината от всички членове, конгресът се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законен, колкото и членове да се явят.

 

            Представителство

            Чл. 20. (1) На Конгреса всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно. Решенията на Конгреса се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

            (2) По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи в случаите на отстраняване на членове на Ръководството и за избиране на нови членове на така освободените места.

            (3) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и роднините му по съребрена линия, по сватсво до втора степен.

 

            Компетентност на Конгреса

            Чл. 21.  Конгресът взема с явно гласуване своите решения, по силата на които:

            1.  изменя и допълва Устава на сдружението;

            2.  приема други вътрешни актове;

            3.  преобразува и прекратява сдружението;

            4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

            5.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

            6.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

            7.  взема решение за откриване и закриване на клонове;

            8.  взема решение за участие в други организации;

            9.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

            10.  приема бюджета на сдружението;

            11.  взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

            12.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

            13.  отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

            14.  освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

            Свикване на Конгреса

            Чл. 22. (1) Конгресът се свиква от Президента на Управителния съвет или по предложение на група членове, подкрепено с 2/3 от членовете на Управителния съвет.             (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Конгрес Президент-Презент на  Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Конгрес, той се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

            (3) Свикването се извършва чрез покана, оповестена на сайта на сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

            (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Конгреса и по чия инициатива се свиква.

            (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Конгреса не може да бъде по-малко от 30 дни.

 

            Право на сведение

            Чл. 23.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Конгреса, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на оповестяване на поканата за свикване на Конгреса. 

 

            Списък на присъстващите

            Чл. 24. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове.  Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателстващия и протоколчика на Конгреса.

 

            Управителен съвет

            Чл. 25. (1) Сдружение